درباره دیجی تیپ تاپ

ما که هستیم؟

دیجی تیپ تاپ بیش از یک دهه قبل بـه عنـوان عمده فروش و وارد کننده در صنعت تلفن همراه و لوازم جانبی فعالیــت خــود را آغــاز نمــود و بعد از گذشت سالها تجربه تصمیم برآن شد،  فروشگاه آنلاین خود را راه اندازی نماید. در همیـن راسـتا ، تمرکـز بـر پایـه پاسـخگویی بـه مشـتریان و در خواسـت هـای آنهـا بـه عنـوان یـک اصـل سـرلوحه فعالیـت ما قـرار گرفـت وفرهنـگ مشـتری مـداری بـه عنـوان فرهنــگ ســازمانی ایــن شــرکت نهادینــه گردیــد. دیجی تیپ تاپ ارتبـاط مسـتمر بــا کلیــه مشتریان را موثرتریــن راهــکار در حفــظ جایــگاه  خــود مــی دانــد و امیــدوار اســت بــا تکیــه بــر تجربـه غنـی و سـرمایه انسـانی گرانبهـای خـود، ارائـه خدمـات به مشتریان را به بهترین شکل انجام دهد .

مأموریت

دیجی تیپ تاپ  بـا بهـره گیـری از تیم مجرب، خـود را متعهـد بـه فراهـم نمـودن شرایط بسیار مناسب برای مشتریان با ارائه اطلاعات کافی جهت خرید مطمئن کرده است. ایـن خدمـات بـا رویکـردی مشتری مداری و صمیمانـه ارائـه مـی گـردد تـا رابطـه ای بلنـد مـدت بـا مشـتریان برقـرار گـردد. مـا بـه گونـه ای بـه رشـد و توسـعه پایـدار خـود ادامـه خواهیـم دادکـه هیچـگاه کیفیـت خدمـات قربانـی توسـعه فعالیـت هـا نگـردد.

چشم انداز

استراتژی اصلی ما ارائه خدمات برپایه مشتری مداری بالاتر از آنیست که توسط رقیبان ارائه می شود.

ارزش ها

تعهد به کیفیت: همواره در تلاش برای ارائه کالا و محصول با کیفیت مطابق با اطلاعات ارائه شده هستیم.

رضایت مشتری: رفتار ما با مشتریان دوستانه، با احترام و با تاکید بر ایجاد اعتماد می باشد.

ارزش گذاری به نیروی کار انسانی: با ارزشترین سرمایه ما نیروی انسانی است.

0
بستن
مقایسه
X